Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Partizanų žūties vietos paminklas

Atminties vietos

Pavasariop, 1950m. kovo 9 – ąją, sovietinių rinkimų išvakarėse, Laukstenių k. bunkerio rajoną blokavo garnizono kareiviai - Ignalinos MGB skyriaus viršininko vyr. leitenanto Zinčenko ir kapitono Moisejenko 17 žmonių karinė-čekistinė grupė. Kareiviai atvažiavo mašinomis nuo Pašvoginės, o kelio galą iki bunkerio nuėjo pėsčiomis. Kita kareivių grupė liko pasaloje, jei partizanai sumanytų trauktis į Užsienio kaimo pusę.
Sargybinis, pastebėjęs priešus, komandavo palikti bunkerį ir pasiruošti gynybai. Maždaug 1 km. nuo bunkerio persekiotojai pataikė ant partizanų pasalos – nukovė 1 kareivį ir 1 sužeidė. Tačiau traukdamiesi partizanai išsiskirstė po vieną – po du ir patys tapo taikiniu kareiviams.
Besitraukiantys Užsienio pusėn pataikė ant įsitvirtinusių kulkosvaidininkų ir vienas po kito žuvo. P.Cicėnas - Žalgiris bandė iš apsupties išjoti žirgu, bet kulkos pavijo ir jį. Du kovotojai krito ant Laukstenių pilkapių. Iš dvylikos partizanų laimingai pasitraukti pasisekė septyniems. Traukiantis žuvo Lokio rinktinės vado adjutantas Petras Cicėnas – Žalgiris (iš Daubariškės k.), Erškėčio kuopos vadas Albertas Vytėnas – Siaubas (iš Ažvinčių k.), Šventosios rajono štabo pareigūnas Jonas Čičelis – Ramūnas (Šermukšnis) iš Rokėnų k. ir Stasys Butrimas – Kerštas (iš Jakėnų k.). Persekiojant partizanus sužeisti eiliniai raudonarmiečiai Tolkač ir Arzubov, pastarasis nuo gautų sužeidimų tą pačią dieną mirė.
Žalgirio, Siaubo, Ramūno ir Keršto kūnus nuvežė pastotėmis į Kazitiškį ir išlaikė per naktį netoli mokyklos, Baubino darže. Lavonų niekas nesaugojo – vyko rinkimai ir Kazitiškis buvo pilnas kariuomenės. Iki tamsos keliomis pastotėmis iš bunkerio vežė partizanų mantą – grojo armonika – stribai šventė „banditų“ sunaikinimą.
Ryte paėmę pastotes lavonus nuvežė Ignalinon: nuavė batus, burnas pažabojo rožančiais, sukišo į rankas maldaknyges. Didesniam pasityčiojimui vienus paramstė basliais stačius, kitus pasodino – neva „banditai“ mitinguoja. Atrodė baisiai: basi, P. Cicėnui pirštai laikėsi tik ant odos – šūviai pataikė į plaštaką. A.Vytėnui granatos sprogimas nuplėšė pusė galvos. Vieną iš žuvusiųjų tiesiog per pusę perpjovė kulkosvaidžio serija.
Laukstenių bunkerio sunaikinimo aplinkybės neblogai žinomos: MGB surašytame akte rašoma, jog operacija vykdyta informatoriaus „Ragausko“ pranešimo pagrindu.

Atsiliepimai

Komentuoti